NRV Translation s.r.o., Homolova 15 , 841 02 ; IČO: 48 223 972

Všeobecné obchodné podmienky

Čl. I. Vznik zmluvného vzťahu

1. Zmluva medzi objednávateľom a zhotoviteľom vzniká na základe písomnej objednávky. Objednávka sa môže zadať aj prostredníctvom elektronickej pošty a môže mať tiež formu elektronických objednávkových formulárov (ďalej len objednávka).
2. Ak do šiestich (6) pracovných hodín po obdržaní objednávky elektronickou poštou neoznámi zhotoviteľ, že niektoré podmienky objednávky neakceptuje, má sa za to, že medzi zmluvnými stranami platia podmienky uvedené v objednávke. Ak zhotoviteľ v lehote uvedenej v tomto článku a bode oznámi, že niektoré podmienky neakceptuje, zmluvný vzťah nevznikne, a to dovtedy, kým nedôjde k dohode aj neakceptovaných podmienok. Zmluva medzi objednávateľom a zhotoviteľom vzniká, ak objednávateľ akceptuje písomný návrh zhotoviteľa na zmenu podmienok v objednávke. Pre zmluvný vzťah potom platia podmienky uvedené ako ostatné.
3. Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom s tým, že dohodnuté podmienky zmluvného vzťahuje možné meniť alebo zrušiť iba výslovnou dohodou oboch zmluvných strán.

Čl.II. Predmet plnenia

1. Predmetom plnenia je vykonanie služieb súvisiacich s predmetom podnikania zhotoviteľa, najmä vyhotovenie prekladu a zabezpečenie tlmočníckych služieb (ďalej len zákazka) podľa požiadaviek uvedených v objednávke.

ČI. III. Preklady

1. Všeobecné pravidlá
1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje po splnení podmienok uvedených v čl. I vyhotoviť dohodnutú zákazku podľa dohody, a to v určenom jazyku, v dohodnutom termíne a odovzdať ju dohodnutým spôsobom.
1.2. Objednávateľ sa objednávkou zaväzuje prevziať vyhotovenú zákazku a zaplatiť zhotoviteľovi výslednú cenu zákazky podľa ustanovenia čl. V ods. 2.

2. Termín odovzdania zákazky
2. 1. Objednávateľ j e povinný prevziať vyhotovenú zákazku v termíne a spôsobom uvedeným v objednávke.
2.2. Objednávateľ alebo poverený pracovník objednávateľa je povinný zhotoviteľovi bezprostredne písomne potvrdiť obdržanie zákazky s tým, že túto riadne a včas obdržal.
2.3. Ak objednávateľ nesplní svoju povinnosť uvedenú v ods. 2.2 tohto čl. a ani v lehote 24 hodín po uplynutí termínu odovzdania zákazky písomne neurguje dodanie zákazky, má zhotoviteľ za to, že objednávateľ zákazku riadne a včas obdržal.
2.4. Zákazka nie je dodaná oneskorene, ak zhotoviteľ dodá na základe urgencie objednávateľovi opäť zákazku a preukáže, že ju už raz objednávateľovi odoslal.
2.5. Pre prípad, že vyhotovenú zákazku nebude možné doručiť zo závažných dôvodov požadovaným spôsobom, je zhotoviteľ oprávnený zvoliť náhradný spôsob doručenia vyhotovenej zákazky na náklad objednávateľa. Objednávateľ bude na túto okolnosť vopred upozornený.
2.6. Ak objednávateľ odmietne bez závažného dôvodu uznaného oboma stranami prevziať riadne dojednanú a vyhotovenú zákazku, považuje sa táto zákazka za splnenú a zhotoviteľovi vzniká právo vystaviť faktúru a objednávateľovi vzniká povinnosť túto faktúru uhradiť.

3. Práva a povinnosti
3.1. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi účel, na ktorý bude zákazka použitá.
3.2. Ak zhotoviteľovi nebude tento účel oznámený, nebude braný ohľad na neskoršie reklamácie z dôvodov s ním súvisiacich. Ak bude zákazka použitá do tlače, musí objednávka obsahovať aj objednanie prekladu textov určených do tlače.
3.3. Ak text, ktorý je predmetom objednávky, obsahuje odborné a ináč zvláštne výrazy, skratky a pod., je objednávateľ povinný odovzdať zhotoviteľovi zoznam používanej príslušnej terminológie v príslušnom jazyku, alebo poskytnúť zhotoviteľovi iné pomocné materiály, či do objednávky uviesť zodpovednú osobu, ktorá bude poverená konzultáciou odbornej terminológie. Ak tak neurobí, na neskoršie reklamácie týkajúce sa tejto terminológie nebude braný ohľad.
3.4. Pokiaľ zhotoviteľ obdrží urgenciu zákazky podľa ods. 2. 3., je povinný zaslať zákazku bezprostredne po urgencii.
3.5. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa o všetkých okolnostiach majúcich rozhodujúci vplyv na splnenie jeho záväzku na úhradu zákazky. Objednávateľ je povinný informovať o tom, či došlo ku rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu na jeho majetok, alebo či vstúpil do likvidácie.
3.6. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za prípadné dôsledky spojené s porušením autorského práva.
3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje uchovať v tajnosti všetky dohody s predmetom plnenia a ďalej sa zaväzuje, že bude považovať všetky materiály, ktoré mu objednávateľ predloží, za prísne dôverné.

4. Reklamácie
4.1. Vyhotovená zákazka má chyby v prípadoch, keď nebola vyhotovená v súlade s objednávkou.
4.2. Vyhotovená zákazka má ďalej chyby v prípadoch, keď nebola vyhotovená v zodpovedajúcej gramatickej, štylistickej a prípadne významovej kvalite.
4.3. V ostatných prípadoch sa má za to, že zákazka bola riadne vyhotovená.
4.4. Reklamácia sa uplatňuje písomne. V písomnej reklamácii je nutné uviesť jej dôvod a opísať a vyznačiť charakter chýb a prípadne aj počet.
4.5. Ak uzná zhotoviteľ reklamáciu objednávateľa za dôvodnú, zabezpečí na vlastné náklady korektúru. V tomto prípade má objednávateľ nárok na zľavu z ceny zákazky, a to maximálne vo výške 10%.
4.6. Ak zhotoviteľ uzná reklamáciu objednávateľa za odôvodnenú a nejde o chyby uvedené v ods. 4.2. tohto bodu, alebo objednávateľ neakceptuje ponúkanú korektúru, je mu poskytnutá zodpovedajúca zľava z ceny zákazky.
4.7. Výška zľavy je závislá od odborného posudku.
4.8. V prípade, že medzi zmluvnými stranami vznikne spor týkajúci sa oprávnenosti včas uplatnených nárokov objednávateľa zodpovednosti za chyby uvedené v ods. 4.2. tohto bodu, zaväzujú sa zmluvné strany riešiť tento spor mimosúdnou cestou, a to formou znaleckého posudku nezávislého arbitra zvoleného dohodou zmluvných strán zo zoznamu súdnych prekladateľov a tlmočníkov vedeného príslušným súdom.
4.9. Výška zľavy podľa ustanovenia ods. 4.2. tohto bodu je závislá od výsledku znaleckého posudku.
4.10. Zálohu spojenú s vyhotovením znaleckého posudku nezávislého arbitra podľa ustanovenia ods. 4.8. tohto bodu je tak zhotoviteľ, ako aj objednávateľ povinný uhradiť v rovnakej výške s tým, že konečné vyúčtovanie bude vykonané podľa miery úspešnosti v reklamačnom konaní.
4.11. Za prípadnú škodu spôsobenú chybami vyhotovenej zákazky zodpovedá zhotoviteľ, a to maximálne do výšky ceny zákazky.

5. Lehota na uplatnenie reklamácie
5.1. Nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za chyby zanikajú, ak sú uplatnené oneskorene.
5.2. Objednávateľ je povinný uplatniť nároky z chýb zákazky u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu potom, čo ich zistí, najneskôr však do 21 dní odo dňa prevzatá vyhotovenej zákazky.
5.3. Po uplynutí lehoty uvedenej v ods. 5.2 . sú nároky uplatnené oneskorene.

ČI. IV Tlmočenie

1. Všeobecné pravidlá
1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje po splnení podmienok uvedených v čl. I zabezpečiť dohodnutú zákazku (tlmočenie) podľa dohody, a to v určitom jazyku, v dohodnutom termíne a na dohodnutom mieste.
1.2. Objednávateľ sa zaväzuje v objednávke zaplatiť zhotoviteľovi výslednú cenu tlmočenia podľa ustanovenia čl. V ods. 2.
1.3. Zhotoviteľ zabezpečí tlmočenie prostredníctvom tlmočníka.

2. Termín tlmočenia
2.1. Objednávateľ je povinný prijať tlmočenie v termíne a spôsobom uvedeným v objednávke.
2.2. Objednávateľ alebo poverený pracovník objednávateľa je povinný zhotoviteľovi bezprostredne písomne potvrdiť v tlmočníckom protokole realizáciu tlmočenia s tým, že táto prebehla riadne a včas.
2.3. Ak objednávateľ odmietne bez závažného dôvodu uznaného oboma stranami prijať riadne dohodnuté tlmočenie, považuje sa to za splnené a zhotoviteľovi vzniká právo vystaviť faktúru a objednávateľovi vzniká povinnosť túto faktúru uhradiť.

3. Práva a povinnosti
3.1. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi účel, na aký bude tlmočenie použité či bude zaznamenané a akým spôsobom.
3.2. Ak zhotoviteľovi nebude tento účel oznámený, nebude sa brať ohľad na neskoršie reklamácie z dôvodov s ním súvisiacich.
3.3. Objednávateľ zašle zhotoviteľovi najneskôr 3 dni pred plnením tlmočenia podkladové materiály (napr. program, protokol z predchádzajúceho rokovania, referáty či písomné texty). Ak tak neurobí, na neskoršie reklamácie týkajúce sa terminológie sa nebude brať ohľad.
3.4. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa o všetkých okolnostiach majúcich rozhodujúci vplyv na splnenie jeho záväzkov na úhradu zákazky. Objednávateľ je povinný informovať o tom, či došlo k rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu na jeho majetok, alebo či vstúpil do likvidácie.
3.5. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za prípadné dôsledky spojené s porušením autorského práva.
3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje uchovať v tajnosti všetky rokovania spojené s tlmočením a ďalej sa zaväzuje, že bude považovať všetky materiály, ktoré mu objednávateľ predloží, za prísne dôverné.
3.7. Objednávateľ nie je oprávnený požadovať od tlmočníka inú činnosť nad rámec objednávky (napr. písomný preklad, zápis z rokovania, sprievodcovské a organizačné služby).
3.8. Právo na odmenu za celý čas plnenia tlmočenia vzniká zhotoviteľovi aj v prípade, ak objednávateľ úplne nevyužije dohodnutý čas zákazky.
3.9. Objednávateľ je povinný zabezpečiť zodpovedajúce podmienky druhu tlmočenia vrátane technického zabezpečenia, ak to neobjedná u zhotoviteľa.

4. Doprava, ubytovanie a stravovanie
4.1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť dopravu tlmočníka z dohodnutého miesta do miesta zákazky zodpovedajúcim dopravným prostriedkom vzhľadom na vzdialenosť miest.
4.2. V prípade vlastnej dopravy tlmočníka je objednávateľ povinný uhradiť jeho cestovné náklady v plnej výške, a to zhotoviteľovi.
4.3. Objednávateľ je povinný zabezpečiť ubytovanie tlmočníka v jednoposteľovej izbe s príslušenstvom.
4.4. Objednávateľ je povinný zabezpečiť tlmočníkovi prestávku na stravovanie a odpočinok v dĺžke minimálne pol hodiny, a to najneskôr po štyroch a pol hodinách tlmočenia.
4.5. Tlmočníckym dňom sa rozumie 8 hodín vrátane prestávok.
4.6. Zhotoviteľovi vzniká právo na náhradu začas premeškaný tlmočníkom v súvislosti s poskytovaním tlmočenia.

5. Reklamácia
5.1. Tlmočenie má chyby v prípadoch, keď nebolo vykonané v súlade s objednávkou.
5.2. Reklamácia sa uplatňuje písomne. V písomnej reklamácii je nutné uviesť jej dôvod a opísať charakter chýb a prípadne doložiť záznamom.
5.3. Ak zhotoviteľ uzná reklamáciu objednávateľa za dôvodnú, je mu poskytnutá zodpovedajúca zľava z ceny.
5.4. V prípade, že medzi zmluvnými stranami vznikne spor týkajúci sa oprávnenosti včas uplatnených nárokov objednávateľa zodpovednosti za chyby, zmluvné strany sa zaväzujú riešiť tento spor mimosúdnou cestou, a to formou znaleckého posudku nezávislého arbitra.
5.5. Výška zľavy je závislá od výsledku znaleckého posudku.
5.6. Zálohu spojenú s vyhotovením znaleckého posudku nezávislého arbitra podľa ustanovenia ods. 5.4. tohto bodu je tak zhotoviteľ, ako aj objednávateľ povinný uhradiť v rovnakej výške s tým, že konečné vyúčtovanie bude vykonané podľa miery úspešnosti v reklamačnom konaní.
5.7. Za prípadnú škodu spôsobenú chybami vyhotovenej zákazky zodpovedá zhotoviteľ, a to do výšky ceny zákazky.

6. Lehota na uplatnenie reklamácie
6.1. Nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za chyby zanikajú, ak sú uplatnené oneskorene.
6.2. Objednávateľ je povinný uplatniť nároky z chýb tlmočenia u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu potom, čo ich zistí, najneskôr však do 21 dní odo dňa tlmočenia.
6.3. Po uplynutí lehoty uvedenej v ods. 6.2. sú nároky uplatnené oneskorene.

Čl. V Cena zákazky

1. Podkladom na cenovú kalkuláciu zákazky je platný cenník služieb zhotoviteľa a tam uvedený spôsob výpočtu ceny.
2. Ak predbežná cena zákazky vychádza iba z odhadu počtu normostrán prípadne počtu slov, riadi sa kalkulácia ceny skutočným počtom normostrán (pri preklade v cieľovom jazyku).
3. Všetky ceny uvedené v cenníku služieb sú v € (Euro) a bez DPH.
4. 1 normostrana je kalkulovaná – 1800 úderov vrátane medzier (30 riadkov po 60 úderov alebo 250 slov) nadpisy a heslá sa počítajú ako celé riadky.

5. Cena za tlmočenie sa určí podľa skutočného počtu tlmočených hodín. Účtuje sa každá začatá hodina, resp. pol dňa (4 hodiny) alebo celý deň (8 hodín), ak nebolo dohodnuté inak s objednávateľom.
6. Cenník služieb (prekladov, jazykových korektúr a tlmočenia) tvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok a sú k dispozícii na webovej stránke http://www.nrv.sk/cennik/

Čl. VI Platobné podmienky

1. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť daňový doklad v okamihu vyhotovenia zákazky podľa objednávky.
2. Podkladom na úhradu ceny zákazky je daňový doklad vystavený zhotoviteľom, ktorý je splatný ku dňu uvedenému v tomto daňovom doklade.
3. Pri oneskorení s platením uhradí objednávateľ zhotoviteľovi 0,05% z dlžnej sumy za každý deň oneskorenia.
4. Pri oneskorenej platbe je úhrada objednávateľa najskôr započítaná na poplatok z oneskorenia a zvyšná časť na dlh samotný.
5. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť objednávateľovi zálohovú faktúru splatnú v termíne uvedenom na faktúre.

Čl. VII Odstúpenie od zmluvy a náhrada škody

1. Každá zo zmluvných strán má právo odstúpiť od zmluvy vtedy, ak sa vyskytli po uzatvorení zmluvného vzťahu na jej strane neodstrániteľné prekážky, brániace splneniu záväzku.
2. To, že od zmluvy odstupuje, je tá ktorá strana povinná oznámiť druhej strane písomne.
3. V prípade, že od zmluvy odstupuje objednávateľ, je povinný uhradiť zhotoviteľovi tzv. storno poplatky. Výška týchto poplatkov je uvedená v cenníku služieb zhotoviteľa.
4. Zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá mu vznikne nezrealizovaním uzatvorenej zmluvy, ak sa tak stane z dôvodov nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, ktorým zhotoviteľ nemohol zabrániť.
5. Ak je text použitý do tlače či na ďalšie šírenie, objednávateľ je povinný o tejto skutočnosti informovať zhotoviteľa. Ak objednávateľ neobjednal zabezpečenie prekladu textov určených do tlače zhotoviteľom, nemá objednávateľ nárok na náhradu škody z dôvodu chýb v preloženom texte.

Čl. VIII Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ sa zaväzuje k tomu, že bez výslovného súhlasu zhotoviteľa nebude kontaktovať prekladateľa alebo tlmočníka. Ak so súhlasom zhotoviteľa dôjde ku kontaktu medzi objednávateľom a prekladateľom či tlmočníkom, zaväzuje sa objednávateľ neprerokúvať záležitosti týkajúce sa obchodných podmienok zákazky.
2. Objednávateľ sa ďalej zaväzuje informovať o každom novom dohovore s prekladateľom alebo tlmočníkom.
3. V prípade porušenia povinností uvedených v bodoch 1., 2. a 3. je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000 Eur, a to za každé jednotlivé porušenie aj v prípade, že zákazka nebude riadne dokončená.

Čl. IX Záverečné ustanovenia

1. Ak tieto obchodné podmienky nestanovia ináč, riadia sa právne vzťahy medzi zmluvnými stranami príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. a neskorších znení.
2. Znenie týchto obchodných podmienok je pre zmluvné strany záväzné.
3. V zmysle § 273 Obchodného zákonníka sa tieto obchodné podmienky považujú za Všeobecné obchodné podmienky prekladateľskej agentúry NRV Translation s.r.o.